Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁSZF

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető részére e-mailben elküldi.

 1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma
  1. A szolgáltatás tárgya a netbird.hu oldalon kínált szolgáltatások. A netBird Kft. (9029 Győr, Szitásdomb u. 54., adószám: 24865865-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-026096 továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
  2. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a netBird Kft.-vel e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint azt Előfizető között az alábbi feltételek szerint:
 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  2. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.
  3. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
  4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
   1. Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
   2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra
   3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása. Előfizető esetleges gondatlanságából vagy szándékosságából eredő SPAM küldés következményeiért (pl.: SPAM listára való kerülés) a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de minden tőle elvárható módon - külön költségek fizetése nélkül - megtesz az optimális szolgáltatás biztosításáért.
   4. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
   5. A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő jogsértésről szóló értesítés alapján.
  5. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, FTP stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
  6. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.
  7. A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.
  8. A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az EKSZ. 8-11. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja az EKSZ. 13. § szerinti eljárást. Nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11. § vagy a 13. § szerint járt el.
  9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan országokból való állandó elérhetőségért (az adott országokból való folyamatos ping-elésért), ahonnan általában az átlagosnál több hackertámadás, DOS támadás érkezik. (pl.: Kína), mert sokszor kell több tartományt tiltani. Szintén nem vállal felelősséget a Szolgáltató azon esetben, ha egy harmadik szolgáltató hálózati beállításai meggátolják a csatlakozást.
  10. Szolgáltató nem SSL tanúsítvány kibocsátó, az SSL tanúsítványokat a Szolgáltató oldalán feltüntetett harmadik fél bocsájtja ki. Szolgáltató az SSL-ekért vagy azok telepítéséért nem vállal felelősséget, de minden technikai eszközt az Előfizető rendelkezésére bocsájt, hogy az SSL-ek az éppen aktuális internetes normák, a különböző cégek és eszközök követelményeinek megfeleljen és ezeknek megfelelően telepítésre kerüljenek az Előfizető részéről.
 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
  1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
  2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
   1. Az Előfizető elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatból áll össze, amelyek külön tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt, ezért a Szolgáltató nem felelős az olyan felmerülő károkért, amelyek a szolgáltatásnak a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok vagy más internet szolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, megszűnés okozta átmeneti vagy tartós el nem érhetősége, más internet szolgáltatók által továbbított ügyfél adatok átviteli hibája, számítógépes vírusok, férgek, számítógépes szabotázsok és támadások).
  3. Az Előfizető kártalanítja a Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek:
   1. a jelen ÁSZF-ből és az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek Előfizető általi megszegéséből;
   2. az Előfizető bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered,
   3. a szerzői jog, vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.
  4. Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.
  5. Irányadó maximális tárhely erőforrás használat másodpercenként azokban a tárhely csomagokban, amelynél külön nem módosíthatóak az erőforrások:
   1. Tárhely méret: Csomagban meghirdetett méretek.
   2. Processzor használat: 3 Ghz
   3. Fizikai memória használat: 1024-2048 MB (nem egyenlő a php memory limittel, ami 192-256MB szervertől függően)
   4. Virtuális memória használat: 4048 MB
   5. Egyidejű bejövő kapcsolat: 20 db / másodperc
   6. Tárhelyen futó összes kapcsolat a processzor felé: 100 db / másdoperc
   7. I/O, merevlemez használat: 1024 KB/s
   8. Fájlszám (inodes): 200 000 db
   9. Forgalom: 200 000 MB havonta
  6. Ezen limiteket az Előfizetőink közel 99%-a nem ütközik bele, így gond nélkül kiszolgálja. Amely Előfizető tárhely használatához ez az erőforrás esetleg mégsem elég, ott a VPS előfizetése jelenthet megoldást, ahol az oldalon felültetett külön erőforrások járnak. Szolgáltató a biztosított limitek eléréséből, túllépéséből és ennek következményeiből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. A limitek a cPanel admin felületen folyamatosan nyomon követhetőek.
  7. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
  8. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a domain átregisztráció megakadályozására (pl.: register lock alkalmazására, auth kód visszatartására), további megrendelések teljesítésének megtagadására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
  9. Az Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról információkat kizárólag az Előfizető a netbird.hu/ugyfelkapu felhasználói fiókjában megadott e-mail címére küld értesítéseket. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni e-mailben vagy az netbird.hu/ugyfelkapu felhasználói fiókjában. A bejelentés elmaradásából származott esetleges károkért az Előfizetőt terheli a felelősség.
  10. A szolgáltatással kapcsolatos technikai és adminisztratív (beleértve a tulajdonváltást is) változtatásokat kizárólag az Előfizető netbird.hu/ugyfelkapu fiókjából bejelentkezve vagy az netbird.hu/ugyfelkapu fiókban megadott e-mail címről - visszaigazoló megerősítés kérés után- lehet kezdeményezni. A szolgáltatások esetén ez az e-mail cím az elsődleges azonosító, amely vitás esetben alkalmas a tulajdonos azonosítására. Domain név esetén azonban a 10. pontban jelzett szervezetek regisztrációs szabályzatai elsősorban az irányadóak.
  11. Az Előfizető elfogadja, hogy
   1. Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
   2. Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.
   3. Nem használhatja a szolgáltatásokat TOR vagy egyéb hasonló szolgáltatásokon keresztül.
   4. Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
   5. Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
   6. Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
   7. Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
    1. „Phising” oldalakat
    2. Videómegosztó ("youtube-féle") weboldalt
    3. Ingyenes játékmegosztó oldalakat
    4. Topsites, aukciós oldalak
    5. IRC Szkriptek/Bots
    6. Proxy Szkriptek/Anonymizers
    7. Kalóz Szoftverek/Warezok
    8. Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
    9. AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
    10. IP Scanners
    11. Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
    12. Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
    13. Spam szkriptek, mail bombers
    14. Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
    15. Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
    16. File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
    17. Kereskedelmi jellegű audio streaming
    18. Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
    19. High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
    20. Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
    21. Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
    22. Prime Banks Programok
    23. Lottó oldalak
    24. MUDs/RPGs/PPBGs
    25. Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
    26. Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
    27. Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
    28. Illegális oldalnépszerűsítési tevékenységek
    29. Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról, tartalmakról
    30. Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)
    31. Mailer Pro
   8. (Magyarázat: Az oldalak nagyon nagy része ezeket a feltételeket gond nélkül teljesítik, így ez csak nagyon kevés oldalt érint. A limitek oka az, hogy túllépés esetén a szerver és a többi weboldal elérhetetlenné válhat. Természetesen amennyiben egy tervezett és időszakos nagyobb terhelés várható, érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, hogy a limiteket tudjuk-e időszakosan megnövelni.)
   9. Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)
   10. Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
   11. PHP include-okra csak így hivatkozhat: "include.php" és nem http://domainnev.hu/include.php”)
   12. Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
   13. Előfizető elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést kap, Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a domain és/vagy tárhely szolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.
  12. Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.
  13. Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használt rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja.
  14. Az Előfizető által használt tárhely és tartalmának (fájlok, levelek stb.) mentése az Előfizető feladata, amelyre több lehetősége is van (cPaneles felületen adatmentés, Softaculous által telepített rendszerek Softaculous-on keresztül történő, adatmentése, FTP-n és phpMyAdminon keresztüli adatmentés, esetleges weboldalakba (pl. CMS) épített adatmentés. Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként biztosítani kívánja a napi, heti, havi és esetlegesen ennél több adatmentést, de ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 4. VPS Szolgáltatás
  1. A VPS Szolgáltatás lényege, hogy az Előfizető egy osztott szerveren az adott technológiának megfelelően a Szolgáltató weboldalán feltüntetett VPS csomagok alapján limitált virtuális szerver hozzáférést kap. A virtuális szervert üzemeltető szerver hardware és hálózati fenntartását, üzemeltetését a Szolgáltató vállalja.
  2. A VPS hozzáférést csak az Előfizető jogosult használni, harmadik fél részére át nem ruházhatja, tovább nem értékesítheti, kivéve, ha erre Szolgáltató külön írásos felhatalmazást ad. Saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé. A VPS szolgáltatás használatáért és a VPS tárhelyen elhelyezett tartalmakért kizárólag az Előfizető felel.
  3. A VPS konfigurálása, karbantartása az Előfizető feladata, kivéve amennyiben a Szolgáltatótól az Előfizető VPS üzemeltetési szolgáltatásokat is külön díjért igénybe vesz.
  4. A VPS szolgáltatást kiszolgáló szerver processzor kihasználtsága az Előfizető által használt alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a Szerver teljes CPU idejének 90%-át. Ezen értéknél a Szolgáltató jogosult korlátozni a Szolgáltatást.
  5. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú végleges felfüggesztésére.
  6. A HA magas rendelkezésre állás esetén a garantált rendelkezésre állás havi szinten minimum 99,9%, amelyre az ÁSZF 5. pontja ad további rendelkezést.
  7. Szolgáltató VPS-hez adatmentést csak külön ajánlatkérés és díjazás keretében biztosít. A VPS fájlainak és tartalmának mentése az Előfizető feladata.
  8. Szolgáltató a VPS limitek eléréséből, túllépéséből és ennek következményeiből fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
 5. Rendelkezésre állás garancia érvényesítése
  1. Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több mint 0,1 százaléknál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. 3. fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibilitása miatt. A rendelkezésre-állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváírhatja.
 6. A Szerződés Időtartama, Felmondás
  1. A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól és fel nem mondható csak közös megegyezéssel. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges a Szolgáltató részéről. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.
  2. Havi előfizetés esetén – amennyiben külön megállapodás nem született Felek között határozott időtartamról – a szerződés felmondási határideje mindkét fél részéről 30 nap. Negyedéves, féléves éves vagy hosszabb időtartamú szerződés esetén a felmondási határidő 30 nap.
 7. ÁSZF változásai, Árváltozások
  1. A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, melyet a honlapján köteles közzétenni.             
  2. A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban erről köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett a díja nem módosítható.
 8. A szerződés hatálya
  1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
  2. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
  3. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
  4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
  5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
  6. A Szolgáltató automatikus felmondásnak veheti azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybe vett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.
 9. Domain Regisztráció
  1. Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)
  2. Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl. nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
  3. Előfizető köteles aláírt igénylőlapot biztosítani. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. A domain alatti tartalomért és a megadott adatokért az Előfizető büntetőjogi felelősséget vállal.
  4. Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési kötelezettségének és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.
  5. A Szolgáltató felé az Előfizető kötelező jelezni, ha a befizetés után a domain regisztrációs papírokat Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.
  6. A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.
  7. Előfizető elfogadja, hogy a domain.hu hatályos szabályzata alapján a .hu domain csak évente hosszabbítható meg a Szolgáltató által, még ha Előfizető több évre ki is fizette a regisztrációs költséget. Előfizető kötelezi magát arra, hogy ez idő alatt a domaint nem regisztrálja át másik szolgáltatóhoz, hogy a domain hosszabbítás, megújítás a Szolgáltató által teljesíthető legyen. Amennyiben Előfizető mégis másik regisztrátohoz viszi át a domain nevet, ezzel kijelenti, hogy véglegesen lemond mindenféle pénzügyi és egyéb követeléssel a Szolgáltató felé.
 10. Egyebek
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vagy információk esetén a netBird Kft. www.netbird.hu oldalon feltüntetett információk a mérvadóak olyan módon mintha ezek az ÁSZF tartalmai lennének.
  2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok (így különösen a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet) továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
  3. Felek jogvitája esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.
  4. A jelen ÁSZF-nek más nyelvre történő fordítása esetén, amennyiben annak értelmezésével kapcsolatban a felek között vita alakulna ki, a magyar nyelvű változat tartalma az irányadó.
  5. Amennyiben jelen szerződésben egy adott témában ellentmondás tapasztalható, úgy minden esetben, a legkorábban (vagyis a legkisebb sorrendben elől lévő) előforduló kikötés az érvényes.
  6. Jelen ÁSZF elfogadásával minden Felek között történt előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodás érvényét veszíti.
 11. Vis major
  1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
  2. Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.
  3. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.
 12. Pénz-visszafizetési garancia, elállási jog
  1. Előfizető a szolgáltatás használatbavételével lemond a törvény (5/2014. (II.26.) Korm. rendelet) által biztosított 14 napos elállási jogáról, amennyiben a teljesítést a Szolgáltató az Előfizető kifejezett beleegyezésével, hozzájárulásával megkezdte.
  2. 30 napos tárhely visszafizetési garancia: A megrendelt tárhely szolgáltatásra a Szolgáltató a megrendeléstől számított 30. napig a megrendelt tárhely szolgáltatásért kifizetett összeget teljes mértékben visszatéríti, amennyiben azt a Megrendelő kéri, kizárólag azon esetben, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatáshoz kapott ingyenes ajándékokat nem használta fel. Amennyiben az ajándékok felhasználásra kerültek, az ajándék értékét a visszafizetésnél a Szolgáltató levonhatja, maximum a visszafizetendő díj 100%-ig. Minden olyan más esetben, amikor az esetleges visszatérítés oka a szerződésben foglaltak szerint nem a Szolgáltató hibájára vezethető vissza, illetve a megrendelést számított 30. napon túl ezen kérésekkel szemben a Szolgáltató minden felelősséget elhárít és a követelést nem teljesíti.
  3. A Szolgáltató a honlapon feltüntetett feltételek mellett biztosít lehetőséget azon szolgáltatások tesztelésére, amelyiknél ezt a weblapon feltüntette.
  4. Akciós szolgáltatások összevonása, együttes igénybevétele nem lehetséges!
  5. Előfizető kérése alapján Előfizető számára végzett egyedi vagy rendszergazdai szolgáltatás (szerver, VPS telepítés, konfiguráció) díja nem visszatéríthetőek.
 13. Panaszkezelés
  1. Előfizető panaszát online (www.netbird.hu/ugyfelkapu) és írásban (levelezési cím: 9029 Győr Szitásdomb u. 54.) jelezheti. A vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:
  2. Győri Járásbíróság. Cím: 9021 Győr, Szent István út 3.
  3. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Visegrádi 106. Telefon: 1/4680673
  4. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 9022 Győr, Türr István u. 1. Tel.: +36 96 329 244.
 14. Hibabejelentés
  1. Előfizető technikai hibabejelentést az netbird.hu/ugyfelkapu weboldalon jelenthet be, amely mindkét fél számára bármikor nyomon követhető. Szolgáltató köteles - akár automatikus e-mail formájában - 24 órán belül reagálni és visszajelezni. Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, azonban amennyiben az nem a szerver hibájához vagy a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért. Szerver oldali hibával kapcsolatban az ÁSZF 5. pontja érvényesíthető.